Queyk, ulubione teksty, strona 51

1738 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Nic to gdy... kocham...

To nic... że tak moc­no trzy­masz mnie
siłą swoich ra­mion i pat­rząc upew­niasz się
czy gwiaz­dy w moich oczach są prawdziwe.

To... nic bo prze­cież i tak czuję
jak gdy­bym była de­likat­nym dmuchaw­cem
gdy usta [...] — czytaj całość

wiersz • 24 lipca 2013, 00:03

Za orzechowymi drzwiami

Ma­ryja na tym obrazie
zbyt mocno
wy­tuszo­wała rzęsy
z których ka­pie krew pod stopy
zmar­twione­go czasu

Wie­czo­rem ot­wiera konserwę
w której pływają ry­bie dusze
otu­lone po­mido­rowym sosem
nie Jeruzalem
to Ba­bilon XXI wieku
mówi ochryp­niętym głosem
- amen -

Ja­kieś dzieciątko
zabłądziło za drzwiami
z wy­raźnie roz­ry­sowa­nym słowem - mamo
za za­ciśnięty­mi ustami

Ziemia jest pap­ry­kowy­mi chip­sa­mi usłana 

wiersz • 23 lipca 2013, 10:53

Mężczyz­na niczym let­nie słońce ru­mieni li­ca ko­biece i roz­biera by... ogrzać:)

Odtwórz  

myśl • 23 lipca 2013, 00:00

Świerzb miłości - czyli sp. Z O.o

Życie w pośpiechu
po­wodu­je wrzo­dy
a up­ra­wiany sex
nie­chciane ciąże
które ko­biety szczy­pią na czerwono
ma­lowa­nymi paznokciami
przez roz­stępy fiole­towe na brzuchu

nie pat­rzą w twarz
zam­kniętą w lustrze
roz­ważają czas
śpiący w pieluszce

ten po­ciąg ma końcową stację
gdzieś na przed­mieściu pożądania
a na razie
papieros
wódka
i dyskoteka
niech się bękart w łonie przewraca

- wir na zielo­nych wy­sokich ob­ca­sach - 

wiersz • 22 lipca 2013, 13:00

Światełko życia...

Ko­nie­cznie zaj­rzyj w mo­je... pro­gi. 
Uchylę ok­na byś łat­wiej dotarło.
Byś dot­knął swym blas­kiem mej duszy
i ser­ca co wraz z Nią... umarło.

Niech... znów bić zacznie jak zegar
ten dziw­ny mecha­nizm na ścianie.
Czas płynie więc [...] — czytaj całość

wiersz • 22 lipca 2013, 12:42

Zycie ludzkie w Bożych rękach...

ON... aniel­ski w zwiew­nej sza­cie niczym puch
biały tak de­likat­nej uro­dy i usposobienia.
Pachnący dob­ro­cią i spo­kojem... nasączony
miłością do człowieka sta­ra się usu­wać
wsze­lakie przeszko­dy spod stóp człowieczych
by upad­ki ja­kie miewa były... mniej bolesne.

ON [...] — czytaj całość

wiersz • 20 lipca 2013, 15:58

Zagadkowy głos:)

Ja­ki czort po le­sie chodzi
i mnie... prześladuje?

Gdy ja wołam On upar­cie
także... nawołuje.

Słowo w słowo jak papuga
brzmienie jak­by... znane.

Może tyl­ko z lek­ka wiatrem
jest... rozkołysane.

Gdy ja raz On... ra­zy trzy.
Ba­wi się... słowami.

Kto mi po­wie kogóż to
skry­wa las przed nami?

:):):) 

wiersz • 17 lipca 2013, 19:31

MIŁOŚĆ

A czym jest miłość?
Cóż jest jak jest;
Spoj­rze­nie w oczy, cu­dow­ny gest,
Cza­sami na­wet czymś nas zamroczy
Wte­dy naj­bar­dziej świat jest uroczy.
Cza­sem wy­myka się spod kontroli,
Ta­ka cu­dow­na, kiedy nie boli.
Ale naj­częściej bólem nas raczy.
I wte­dy myślę: można inaczej
Tyl­ko bez bólu już nie ta sama.
Wolę więc z bólem, ale oddaną.

/Joanna/ 

wiersz • 17 lipca 2013, 08:52

Ludzie których darzę uczu­ciem miłości bądź... przy­jaźni są mi kołem ra­tun­ko­wym dzięki które­mu wciąż ut­rzy­muję się na po­wie­rzchni życia...
może dry­fuję za­nurzo­na w smut­ku ale wciąż... wciąż dzięki Nim widzę za­rys lądu i być może to właśnie mój... PRZYLĄDEK DOB­REJ NADZIEI... 

myśl • 16 lipca 2013, 16:50

Najtrudniej zacząć...

Odtwórz

Naj­trud­niej jest zacząć żyć od nowa.
Doj­rzeć wśród chmur choć skra­wek tęczy.
Gdy człowiek żad­nych barw nie widzi
prócz siebie smut­kiem... in­nych dręczy.

Trze­ba... spróbo­wać żyć na nowo.
Z przyszłością w ser­cu licząc lata.
W kierun­ku słońca... twarz [...] — czytaj całość

wiersz • 12 lipca 2013, 04:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383