Queyk, ulubione teksty, strona 52

1695 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Historia prawdziwa

Bo­lo to był gość frywolny
lał skinheadów
pięścią w mordę

Le­gen­dy o nim krążyły
że pod Zodiakiem
kiedyś go pobili

Bo­lo niena­widził punków
i tych co al­terna­tywy słuchali
a odzianych w zam­sz bluesowy
miał na oku od dawna

Uważałem na Bola
bo [...] — czytaj całość

wiersz • 25 maja 2013, 14:20

Raz kolorowo raz... szaro...

Wszys­tko ta­kie... szarobure
jak­by świat ktoś zaczarował.
Ub­rał w smu­tek łza­mi zrosił
a ko­lory gdzieś... pochował.

Czuję... tyl­ko ciepło słońca.
Złote bar­wy gdzieś straciło
na­wet niebo błękit sukni
na... po­nury zamieniło.

Gdzie podziały się kolory?
Ta... soczys­ta zieleń łąki.
Czer­wień maków chabry [...] — czytaj całość

wiersz • 25 maja 2013, 02:18

* * *

wy­biegłam chy­ba ciut za daleko
w moich marze­niach ra­zem za rzeką
wy­budo­waliśmy dom pośród kwiatów
wkoło jest pełno dob­rych klimatów
wędru­jesz ze mną leśną krainą
w cza­sie gdy in­ni gdzieś tam zaginą
w ciep­le twych myśli w słowach [...] — czytaj całość

wiersz • 25 maja 2013, 00:00

Modelka podczas małej refleksyjnej przerwy porannej

Kon­wa­liami w oczach
wyz­wa­lasz marzenie

Stojąc z pączkiem w ręce
który przez ranę
wy­cieka mar­mo­ladą na ziemię

Ob­li­zujesz usta
ścierasz z policzka
włosów milczenie
i wkładasz do warg paluszka
wy­sysając słodycz
jak natchnienie 

wiersz • 24 maja 2013, 12:15

* * *

Ciszy, spo­koju i ukojenia,
Sza­leństwa, cza­ru i zapomnienia,
Wszys­tkich dro­biazgów naz­wa­nych życiem
Te­go, co cze­ka wciąż na odkrycie.
Bólu, niewie­dzy i samotności,
Uśmie­chu, wdzięku, ser­ca radości,
Każda se­kun­da oczekiwania
I jeszcze coś, co cze­ka nazwania.
Czułego ges­tu, ciepłego słowa,
Niech płynie lek­ko nasza rozmowa.
Ciszy, spo­koju i samotności,
Wed­le pot­rze­by także radości.
Już sa­ma nie wiem cze­go Ci trzeba,
Chciałam być Twoim ka­wałkiem nieba.
A może wo­lisz na niebie chmury…
Zaczy­nasz śmie­chem, kończysz ponury.

/Joanna/ 

wiersz • 24 maja 2013, 00:04

BEZ TYTUŁU

Cho­ciaż do­nikąd gna ta rozmowa
Kocham Cię bar­dzo, co dzień od nowa
I choć codzien­nie mam wątpliwości,
Jes­teś mym szczęściem, źródłem radości.
Nie umiem mówić, słuchać nie umiem,
Te­raz w mym ser­cu chaos panuje.
Po Twoich słowach pełnych [...] — czytaj całość

wiersz • 23 maja 2013, 19:36

Pod durszlakiem nocnego nieba

Mias­to śpi
mil­czącą i zimną
bryłą zielo­nego szkła
za­topiony w sześcianie istnienia
jak muchy w bursztynie
bru­nat­ny sen
z małych strzykawek
do­zuje mu czas

Jak splu­nięty od nie­chce­nia
me­teoryt
prze­jechał spo­radycznie samochód
wbi­jając lek­kiej mgle
w oczy palce

Na języ­ku ulicy
milkną
roz­ma­zane czer­wo­ne światła
ktoś głośnym kaszlem
pus­tkę wypełnił
drżąc w zaułku
wiją się sny

Bruk smu­gami wy­lizały latarnie 

wiersz • 23 maja 2013, 12:00

Wczesnoporanny niż - cirrusy

Roz­wleczo­nymi włosami
wpływa niż
gołębie wi­rują sza­rym smakiem
na tar­czy si­nego nieba

brzo­za pochy­la ramiona
i upuszczo­nym z bioder sokiem
za­lega na ko­lanach nocy
roz­chy­lając uszmin­ko­wane usta 

wiersz • 21 maja 2013, 07:48

Wierzba przesiąknięta melancholią

Mo­ja siostra
to bom­ba z depresją

które­goś wie­czo­ru
może zażyć za dużo tabletek
i ogar­nie ją szept czeremchy
spływający po bez­wied­nych ramionach
białymi kwiatami

boję się że pew­ne­go dnia
od­kry­je ją sta­do kotów
szu­kając zainteresowania
a ona obojętna jak krzak bzu
pochy­li się za od­jeżdżającym pociągiem
przy torach
prze­siąkniętych ksylamitem 

wiersz • 20 maja 2013, 08:27

Mam do Ciebie taki żal...

Odtwórz

Może... skreślę kil­ka słów.
O tym jak mam żal do... Ciebie.
Że w pot­rze­bie za­miast tu 
Tyś... pil­no­wał tro­nu w niebie.

Gdzieś był Pa­nie pod­czas walki
gdy śmierć z życiem się ścierała?
Gdzie? Gdy życie się poddało [...] — czytaj całość

wiersz • 19 maja 2013, 21:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383