Queyk, ulubione teksty, strona 52

1744 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

WAKACJE OD ŻYCIA

Ta­ki prze­ryw­nik war­ty odkrycia,
Ma­lut­ka przer­wa od pro­zy życia,
Kiedy coś, jak­by raj mi pokazałeś,
O czym marzyłam, cze­go Ty chciałeś.
Chłonęłam Ciebie sobą bez końca
Spi­jając nek­tar uczuć płonąca,
Roz­grza­na, niczym stal do białości,
Chcę, żeby czar ten [...] — czytaj całość

wiersz • 28 kwietnia 2013, 20:27

Im bar­dziej jes­teś bezradny
tym bar­dziej pot­rze­bujesz Boga

al­bo i nie... 

myśl • 26 kwietnia 2013, 08:51

Cztery rzeźby

Ko­bieta uszyta
z roz­wleczo­nego czasu
świ­tem ściekającym
po ra­mionach nocy
w kącie
na fo­telu bujanym
kołysze emocje

obok małżeństwo
nad gro­bem obłędnym jak zapaść
i schizofrenia
w pa­ranoidal­nej formie
nad bułką z masłem
piach rozlewa

wszys­tko to ki­pi cieniem smolistym
na ko­niec rzeczywistości
a jutro
zadrży sen
z her­batą w mowie
i tłus­tym pączkiem 

wiersz • 25 kwietnia 2013, 08:22

Chyba renciści

Ona goździ­ki wącha
i pop­ra­wia biało-czer­woną wstążkę
a on w śmiet­ni­ku puszek szuka
wal­cząc z krzy­wym zgry­zem rzeczywistości

Na al­ko­holików nie wyglądają
bo ten garnitur
i twarze nie znoszone
a do te­go pachnie w nich miłość
do mat­ki ojczyzny
za los zgo­towa­ny przez nis­kie zarobki

Widzę jak wy­noszą złom
obo­je chy­ba szczęśliwi
w je­go dwukółce dźwięczą puszki
a w jej rękach bukiet
patriotyczny

Płaczą goździki 

wiersz • 23 kwietnia 2013, 09:55

Hieny w szczęśliwych ludziach

W two­jej głowie
mie­szka wiatr
i wys­tając ręka­mi z uszu
ba­wi się jed­wabny­mi włosami

To wszys­tko widzę
mi­jając cię
obok zar­dze­wiałego sku­pu złomu
gdzie od niechcenia
cyk­lop prze­biera łapą żelastwo
po­wykręca­ne jak ludzkie sumienia

No­sisz kwiecistą sukienkę
za kolana
pod­wianą kwitnącym bzem
płynu do hi­gieny intymnej

Po niebie pływają opuchnięte ryby
posnęły od pestycydów
w błęki­cie twoich oczu
niepojętych


Pa­luszki solone 

wiersz • 22 kwietnia 2013, 12:55

Sokobranie - trafiłem na kogoś takiego jak ja

Brzo­zowy rekin
spuszcza krew
z dwu­nas­tu niewin­nych brzóz
o roz­dmucha­nych włosach
wiosen­nym wiatrem

A ja mam dwie brzozy
a o trzecią
opar­ty plecami
grzeję twarz w słońcu
i po­pijając sokiem
przełykam lęk
wy­niesiony z dzieciństwa
w bańce blaszanej

Ta­ki spokój
jest tyl­ko na Jutlandii
i tu
za Bolesławcem
w Bo­rach Dolnośląskich

Z zad­kiem świecącym jak dioda
sar­na po krza­kach skacze 

wiersz • 21 kwietnia 2013, 14:38

Samotność w czterech ścianach...

Odtwórz

Już za­pom­niałeś jak to jest kochać?

Jak bar­dzo cie­szy blis­kość człowieka?

Jak... będąc da­leko zatęsknić za kimś

kto równie sa­mot­nie tęskni i czeka.


Brak cza­su tłumaczysz wciąż pracą.

Z pieniędzmi lżej żyć... powiadasz.

Lecz kiedy na miłość czas [...] — czytaj całość

wiersz • 21 kwietnia 2013, 00:07

Dzień Matki

Odtwórz

Każde­go dnia kocham Cię... piękniej.
Każde­go moc­niej... naj­droższa Mamo.
Cho­ciaż dla Ciebie każdy z tych dni
wygląda po­dob­nie... pra­wie tak samo.

W każdy po­ranek wi­tasz śniadaniem.
Uśmie­chem... całujesz moją twarz.
Gdy jest mi smut­no czu­le przytulasz
tak dob­rze kochana [...] — czytaj całość

wiersz • 20 kwietnia 2013, 21:22

Tyle w Tobie lubię... kocham...

Odtwórz

Lu­bię uśmie­chać się na samą myśl
żeś jest praw­dzi­wy... niewymyślony.
Uśmie­chem Twoim... kar­mić oczy
że jes­teś jawą a nie... wyśniony.

Lu­bię jak w oczach masz ty­le gwiazd
blas­ku co lśni jak... dziec­ku z radości
ty­le w nich [...] — czytaj całość

wiersz • 19 kwietnia 2013, 01:21

Portret

Ona w sepii
wygląda delikatniej
mocząc w us­tach drażniące włosy
wypluwa
ry­suje się pro­filem jas­kra­wym w bramie

świt sto­py jej liże sreb­rzystą rosą
za ple­cami czer­wo­ne cegły
patrzą 

wiersz • 18 kwietnia 2013, 07:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka