Queyk, ulubione teksty, strona 52

1739 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Sokobranie - trafiłem na kogoś takiego jak ja

Brzo­zowy rekin
spuszcza krew
z dwu­nas­tu niewin­nych brzóz
o roz­dmucha­nych włosach
wiosen­nym wiatrem

A ja mam dwie brzozy
a o trzecią
opar­ty plecami
grzeję twarz w słońcu
i po­pijając sokiem
przełykam lęk
wy­niesiony z dzieciństwa
w bańce blaszanej

Ta­ki spokój
jest tyl­ko na Jutlandii
i tu
za Bolesławcem
w Bo­rach Dolnośląskich

Z zad­kiem świecącym jak dioda
sar­na po krza­kach skacze 

wiersz • 21 kwietnia 2013, 14:38

Samotność w czterech ścianach...

Odtwórz

Już za­pom­niałeś jak to jest kochać?

Jak bar­dzo cie­szy blis­kość człowieka?

Jak... będąc da­leko zatęsknić za kimś

kto równie sa­mot­nie tęskni i czeka.


Brak cza­su tłumaczysz wciąż pracą.

Z pieniędzmi lżej żyć... powiadasz.

Lecz kiedy na miłość czas [...] — czytaj całość

wiersz • 21 kwietnia 2013, 00:07

Dzień Matki

Odtwórz

Każde­go dnia kocham Cię... piękniej.
Każde­go moc­niej... naj­droższa Mamo.
Cho­ciaż dla Ciebie każdy z tych dni
wygląda po­dob­nie... pra­wie tak samo.

W każdy po­ranek wi­tasz śniadaniem.
Uśmie­chem... całujesz moją twarz.
Gdy jest mi smut­no czu­le przytulasz
tak dob­rze kochana [...] — czytaj całość

wiersz • 20 kwietnia 2013, 21:22

Tyle w Tobie lubię... kocham...

Odtwórz

Lu­bię uśmie­chać się na samą myśl
żeś jest praw­dzi­wy... niewymyślony.
Uśmie­chem Twoim... kar­mić oczy
że jes­teś jawą a nie... wyśniony.

Lu­bię jak w oczach masz ty­le gwiazd
blas­ku co lśni jak... dziec­ku z radości
ty­le w nich [...] — czytaj całość

wiersz • 19 kwietnia 2013, 01:21

Portret

Ona w sepii
wygląda delikatniej
mocząc w us­tach drażniące włosy
wypluwa
ry­suje się pro­filem jas­kra­wym w bramie

świt sto­py jej liże sreb­rzystą rosą
za ple­cami czer­wo­ne cegły
patrzą 

wiersz • 18 kwietnia 2013, 07:41

Bez znacze­nia jest wiel­kość naszych serc chy­ba że to miłość się w nich tak roz­pycha łok­ciami ale i ona... jest nic niez­nacząca kiedy nie pot­ra­fimy się nią dzielić:) 

myśl • 17 kwietnia 2013, 08:12

Rozmowa...

Wciąż żyję w cieniu nie mo­jej przeszłości.
By­wa że cza­sem mnie aż... przytłacza.
Jak wiel­ki wpływ ma na mnie his­to­ria dru­giej woj­ny światowej?
Być może czy­tając ja­kiś ro­mans byłabym szczęśliwsza
z wciąż nieus­ta­nie na­suwającym się na [...] — czytaj całość

dziennik • 16 kwietnia 2013, 00:07

Ko­bieta - często porówny­wana z roz­kwi­tającym kwiatem to... oczywiste:)
Ale czy ktoś się zas­ta­nowił nad rolą mężczyz­ny w tej spra­wie? Otóż Je­go ro­la jest ogromna...
to słowa i czy­ny Je­go w sto­sun­ku do ko­biety są od­po­wied­nim podłożem... naj­ważniej­szym czyn­ni­kiem ja­ki ma wpływ na jej roz­kwit... niedo­ceniana więdnie dla­tego też nie żałuj Jej pięknych słów a będzie oz­dobą Two­jego og­ro­du na­wet jeśli tyl­ko przez sezon...

de­dykuję wszys­tkim panom:) 

myśl • 15 kwietnia 2013, 13:14

NIE PYTAJ...

Nie py­taj czy mo­je ma­lino­we us­ta
Wodzące Cię na pokuszenie
Są zwias­tu­nem lep­szych dni,
Czy mój uśmiech dźwięczący
Nies­kończoną ilością dzwo­neczków
Jest ra­dością samą w sobie.

Nie py­taj skąd zna­lazłeś się
W moich snach niewyśnionych
Pełnych tęskno­ty i słod­kich obietnic,
Skąd pew­ność spełnione­go marzenia
Gdy zam­kniesz mnie w swoich ramionach
Przy­tulając de­likat­nie do serca.

/Joanna/

15.04.2013 

wiersz • 15 kwietnia 2013, 10:46

To tylko namiastka...

Szczęście to blask w Je­go oczach.
Us­ta częstujące Ją uśmiechem.
Za­pach wo­dy ko­lońskiej i kołnie­rzyk koszuli
z po­zos­ta­wionym na nim śla­dem Jej szminki
zu­pełnie niechcący...
to... sple­cione pal­ce dłoni którym
tak bar­dzo lu­bi się przyglądać choć
Jego [...] — czytaj całość

wiersz • 14 kwietnia 2013, 18:38

agniecha1383