Queyk, ulubione teksty, strona 52

1743 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Zycie ludzkie w Bożych rękach...

ON... aniel­ski w zwiew­nej sza­cie niczym puch
biały tak de­likat­nej uro­dy i usposobienia.
Pachnący dob­ro­cią i spo­kojem... nasączony
miłością do człowieka sta­ra się usu­wać
wsze­lakie przeszko­dy spod stóp człowieczych
by upad­ki ja­kie miewa były... mniej bolesne.

ON [...] — czytaj całość

wiersz • 20 lipca 2013, 15:58

Zagadkowy głos:)

Ja­ki czort po le­sie chodzi
i mnie... prześladuje?

Gdy ja wołam On upar­cie
także... nawołuje.

Słowo w słowo jak papuga
brzmienie jak­by... znane.

Może tyl­ko z lek­ka wiatrem
jest... rozkołysane.

Gdy ja raz On... ra­zy trzy.
Ba­wi się... słowami.

Kto mi po­wie kogóż to
skry­wa las przed nami?

:):):) 

wiersz • 17 lipca 2013, 19:31

MIŁOŚĆ

A czym jest miłość?
Cóż jest jak jest;
Spoj­rze­nie w oczy, cu­dow­ny gest,
Cza­sami na­wet czymś nas zamroczy
Wte­dy naj­bar­dziej świat jest uroczy.
Cza­sem wy­myka się spod kontroli,
Ta­ka cu­dow­na, kiedy nie boli.
Ale naj­częściej bólem nas raczy.
I wte­dy myślę: można inaczej
Tyl­ko bez bólu już nie ta sama.
Wolę więc z bólem, ale oddaną.

/Joanna/ 

wiersz • 17 lipca 2013, 08:52

Ludzie których darzę uczu­ciem miłości bądź... przy­jaźni są mi kołem ra­tun­ko­wym dzięki które­mu wciąż ut­rzy­muję się na po­wie­rzchni życia...
może dry­fuję za­nurzo­na w smut­ku ale wciąż... wciąż dzięki Nim widzę za­rys lądu i być może to właśnie mój... PRZYLĄDEK DOB­REJ NADZIEI... 

myśl • 16 lipca 2013, 16:50

Najtrudniej zacząć...

Odtwórz

Naj­trud­niej jest zacząć żyć od nowa.
Doj­rzeć wśród chmur choć skra­wek tęczy.
Gdy człowiek żad­nych barw nie widzi
prócz siebie smut­kiem... in­nych dręczy.

Trze­ba... spróbo­wać żyć na nowo.
Z przyszłością w ser­cu licząc lata.
W kierun­ku słońca... twarz [...] — czytaj całość

wiersz • 12 lipca 2013, 04:11

MELANCHOLIA

Czy się z tęskno­ty pojawiła,
Czy może mie­szka sta­le we mnie,
Ta­ka prze­można dziw­na siła,
Co się za­nurza gdzieś w duszy głębię.
Tam się roz­gaszcza jak ja­kaś pani
I nie chce odejść choć bar­dzo proszę.
Nie widzę końca [...] — czytaj całość

wiersz • 10 lipca 2013, 23:27

To z Tobą...

Odtwórz

To z Tobą chciałam iść przez życie.
Przy To­bie... starzeć się powoli.
Skąd jed­nak głupia wie­dzieć miałam
że los nam na to... nie pozwoli.

Że swo­je pla­ny snuł z ukrycia.
Zbyt mało chwil szczęśli­wych dał.
Skradł mi połowę [...] — czytaj całość

wiersz • 10 lipca 2013, 16:01

Jeden z dni i... plaża...

Tak trud­no dos­trzec gra­nice między morzem a niebem w po­god­ny dzień.
Niewiele bra­kowało bym wyob­raźnią sięgała bielu­teńkich chmu­rek tar­ga­nych we­sołym let­nim wiet­rzy­kiem na roz­la­nym błękicie...
niczym wa­ta cuk­ro­wa wi­siały na­de mną wpat­rzoną w niebo [...] — czytaj całość

dziennik • 9 lipca 2013, 00:17

Dwie twarze...

Życie jak teatr... pod­su­wa nam ro­le
nie­rzad­ko... zakłada nam maskę na twarz .
Ja Cię nauczę ak­tor­stwa... pod­szkolę a Ty?
Co Ty mi w za­mian człowieku dasz?

Ja... wiele ser­ca włożę w Twoją sztukę
w raz [...] — czytaj całość

wiersz • 3 lipca 2013, 00:26

Mój Eden...

I... wca­le nie trze­ba mi umierać
by uj­rzeć raj.
Przyz­naj Pa­nie choć trochę racji
i... spójrz okiem stwórcy.
Gdy­byś tak poświęcił chwilę
pośród spraw które Cię nurtują
pos­pa­cero­wał w moim towarzystwie
dos­trzegłbyś tu­taj ty­le piękna co ja.
Wiersze [...] — czytaj całość

wiersz • 2 lipca 2013, 07:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383